Capilla | crafting personal leadership

Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten in de coachpraktijk verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door: 

Capilla (KvK nummer 54281253)

Moniek Wolters
Nassaulaan 13
2514 JS Den Haag

TEL: 06-22900758, MAIL: info@capilla.nl

Verstrekken van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens ontvangen via derden in het kader van een coachtraject. 

Persoonsgegevens 

Capilla verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en geslacht 
 • Leerdoelen, gespreksverslagen
 • Alle communicatie tussen u en Capilla
 • Uitslagen van testen

Doeleinden 

Capilla verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening, nu en in de toekomst;
 • Beheer van het cliëntenbestand en facturering;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen en/of het voeren van geschillen. 

Waarop is de verwerking gebaseerd

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot een coachtraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht. 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. 

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals boekhouder, IT-leveranciers, Management Drives of andere testbureaus of andere derden die worden ingeschakeld bij een coachtraject. 

Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden relevant voor hun dienstverlening. 

Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. 

Wij zullen uw gegevens niet verstrekken aan commerciële partijen of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden bewaard door onze cloudprovider.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google mail, Whatsapp, LinkedIn of Facebook. Deze partijen zijn gehouden te voldoen aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren 

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden genoemd in deze privacyverklaring. Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om betreffende doelen te bereiken. 

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden. Dit heeft te maken met wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht, en/of het richting beroepsorganisatie NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches) kunnen aantonen van gemaakte coachuren. 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen. Denk daarbij aan goede wachtwoorden, 2 staps verificatie, SSL certificaat op de Capilla website en Capilla mail.

Cookies

Op de Capilla website worden cookies niet actief gebruikt om uw gedrag te analyseren.

Uw rechten

U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. 

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Capilla (KvK nummer 54281253)

Moniek Wolters
Nassaulaan 13
2514 JS Den Haag

TEL: 06-22900758, MAIL: info@capilla.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 februari 2019.